Πέμπτη, Δεκέμβριος 14, 2017
   
Text Size
logo
 

Γενικά Νέα

Συνέντευξη του Προέδρου της Εταιρείας κ. Ν. Σαλάκου στην εφημερίδα «Ελ. Τύπος»

ΠΑΡΟΤΙ ΤΟ 90% ΞΕΡΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΨΗΣ ● ΟΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΤΟ ΑΠΟ∆Ι∆ΟΥΝ ΣΤΟ ΦΛΟ           ΓΕΡΟ ΤΑΜΠΕΡΑΜΕΝΤΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
7 στους 10 εφήβους κάνουν
σεξ χωρίς προφυλακτικό!
Φ
λερτάρουν µε τον κίνδυνο
οι έφηβοι στην Ελλάδα
κάνοντας απροφύλακτο
σεξ, παρότι θεωρητικά γνωρίζουν πως
κινδυνεύουν να κολλήσουν αφροδίσια
νοσήµατα ή να καταλήξουν µε µια ανε-
πιθύµητη εγκυµοσύνη. Οπως δείχνει
νέα επιδηµιολογική µελέτη που πραγ-
µατοποίησαν από κοινού το Αρεταίειο
Νοσοκοµείο, το Αιγινήτειο Νοσοκο-
µείο, η Εθνική Σχολή ∆ηµόσιας Υγείας
και η Εταιρία Κολποσκόπησης και Πα-
θολογίας Τραχήλου, τα νεαρά κορίτσια
και αγόρια ξεκινούν το σεξ σε ηλικία
15,5 ετών και παρότι γνωρίζουν για
τους κινδύνους των απροφύλακτων
σεξουαλικών επαφών, αδιαφορούν γι’
αυτούς, όπως φανερώνει το γεγονός
πως µόνο τρεις στους δέκα εφήβους
χρησιµοποιούν προφυλακτικό. Ο κ.
Νίκος Σαλάκος, επίκουρος καθηγη-
τής στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική
Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκοµείου
και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρί-
ας Οικογενειακού Προγραµµατισµού,
αποδίδει την απερισκεψία των εφή-
βων στη φλογερή ιδιοσυγκρασία των
Ελλήνων που δεν γνωρίζει ηλικία και
δεν µας εγκαταλείπει ποτέ. Οπως άλ-
λωστε ο ίδιος σχολιάζει στον «Ε.Τ.»:
«Τα παιδιά πριν από 10 χρόνια ήταν
σαφώς λιγότερο ενηµερωµένα από
ό,τι είναι σήµερα. Οι βασικές πηγές
πληροφόρησής τους είναι τα προ-
γράµµατα αγωγής υγείας που γίνο-
νται στα σχολεία, πολλά από τα οποία
εκπονούνται από την Ελληνική Εταιρία
Οικογενειακού Προγραµµατισµού και
φυσικά το Ιντερνετ. Στο ∆ιαδίκτυο, τα
παιδιά διαβάζουν τα πάντα οπότε ξέ-
ρουν και για το προφυλακτικό και για
το αντισυλληπτικό χάπι και για το χάπι
της επόµενης ηµέρας».
«Γιατί λοιπόν δεν µετουσιώνουν τη
γνώση σε πράξη;», διερωτάται ο κ.
Σαλάκος και απαντά: «Αυτό οφείλεται
στο άτακτο ταµπεραµέντο του Ελληνα
και δεν νοµίζω ότι θα αλλάξει, όσα
χρόνια κι αν περάσουν. Οι έφηβοι στη
χώρα µας όπως και όλοι οι ενήλικες
διαθέτουν εύφλεκτη ιδιοσυγκρασία.
∆εν πρέπει να µας παραξενεύει που
οι έφηβοι δεν χρησιµοποιούν προ-
φυλακτικό, αφού και οι ενήλικες στις
εξωσυζυγικές τους σχέσεις κάνουν
το ίδιο». Και ο καθηγητής συνεχίζει,
επισηµαίνοντας µε χιούµορ: «Αλλωστε,
ο όρος Greek lover δεν προέκυψε τυ-
χαία, ούτε είναι τυχαίο το γεγονός πως
δεν υπάρχει στη διεθνή αργκό όρος
Scandinavian lover, για την περιγρα-
φή του φλογερού εραστή. Οπως και
να το κάνουµε, το άτακτο ταµπερα-
µέντο είναι χαρακτηριστικό του λαού
µας και παραµένει αναλλοίωτο µέσα
από τους αιώνες. Εκεί που ο έφηβος
έχει πάρει φωτιά, ειδικά την πρώτη
φορά που θα κάνει σεξ δεν θα σκεφτεί
ούτε το AIDS ούτε τη σύφιλη. Υστερα
από µερικές φορές θα το σκεφτεί και
πιθανότατα θα προβληµατιστεί ή θα
φοβηθεί, όχι όµως στην πρώτη του
επαφή». Ο κ. Σαλάκος προσθέτει πως
σε αυτές τις ηλικίες καµιά φορά το
κορίτσι είναι εκείνο που ζητά το προ-
φυλακτικό, επειδή φοβάται το ενδεχό-
µενο µιας ανεπιθύµητης εγκυµοσύνης.
Ειδικά για το αντισυλληπτικό χάπι, ο
ειδικός συµβουλεύει τα κοριτσόπουλα
να περιµένουν µέχρι την ηλικία των 18
ετών για να το ξεκινήσουν, πάντοτε
µε συµβουλή γιατρού, γιατί τα χάπια
περιέχουν ορµόνες και δεν πρέπει να
λαµβάνονται από πολύ µικρές ηλι-
κίες γιατί µπορεί να δηµιουργήσουν
προβλήµατα στο αναπαραγωγικό σύ-
στηµα. Και ο κ. Σαλάκος καταλήγει:
«Το καταλληλότερο περιβάλλον για
την ενηµέρωση των εφήβων σε ό,τι
αφορά τους κινδύνους που εγκυµονεί
το απροφύλακτο σεξ είναι το σχολείο
Στο σπίτι τα παιδιά ντρέπονται να το
συζητήσουν. Φυσικά, οι σεξουαλι-
κές επαφές χωρίς καµία προφύλαξη
εκθέτουν τους νέους σε κινδύνους.
Από την εµπειρία µου, πιο πολύ τα
τροµάζει ο έρπητας των γεννητικών
οργάνων, που έχει υψηλή συχνότητα
εµφάνισης σε αυτές τις ηλικίες, και
µετά το AIDS, η ηπατίτιδα Β και τα
κονδυλώµατα.
Λίγες ηµέρες προτού δηµοσιευ-
τεί η προαναφερθείσα επιδηµιο-
λογική µελέτη που παρουσιάστηκε
στο πλαίσιο του 12ου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Μαιευτικής και Γυναικο-
λογίας, η πρόεδρος του ΟΚΑΝΑ και
αναπληρώτρια καθηγήτρια Ψυχια-
τρικής, κ. Μένη Μαλλιώρη, έκρουσε
τον κώδωνα του κινδύνου για την
ενδηµία AIDS που πλήττει την Αττι-
κή. Το φαινόµενο περιορίζεται στο
Λεκανοπέδιο και οφείλεται στη ρα-
γδαία αύξηση των τοξικοµανών, σε
συνδυασµό µε την αυξηµένη έλευση
παράνοµων γυναικών που διακινού-
νται µέσω trafficking. Οπως σχολι-
άζει ο κ. Σαλάκος, η ανεξέλεγκτη
«εισβολή» εκατοντάδων γυναικών
που εκδίδονται από χώρες όπως η
Ρωσία και η Ουκρανία, δεν µας φέρ-
νει µόνο τον κίνδυνο του AIDS αλλά
και της ηπατίτιδας Β. Κι αυτό γιατί οι
χώρες προέλευσης των παράνοµων
µεταναστριών παρουσιάζουν υψη-
λά ποσοστά ηπατίτιδας Β, τα οποία
οφείλονται σε µεταγγίσεις αίµατος
χωρίς τις πρέπουσες εξετάσεις. ■
Στο φύλλο της Τετάρτης 23 Μαΐου 2012 της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» δημοσιεύθηκε συνέντευξη την οποία παραχώρησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας κ. Ν. Σαλάκος στη δημοσιογράφο Αλεξία Σβώλου με θέμα τα αποτελέσματα επιδημιολογικής μελέτης που διεξήχθη από κοινού από τη Β’ Μαιευτική - Γυναικολογική Κλινική του Αρεταίειου Νοσοκοµείου, το Αιγινήτειο Νοσοκοµείο, την Εθνική Σχολή Δηµόσιας Υγείας και την Εταιρεία Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου πάνω στη σεξουαλική συμπεριφορά των εφήβων στην Ελλάδα : 
   

6ο Ετήσιο Συμπόσιο Γ' Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του ΕΚΠΑ με εισήγηση του Προέδρου του ΕΣΟΠ

Mε τη συμμετοχή περισσοτέρων από 200 συνέδρων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009 το 6ο ετήσιο Συμπόσιο της Γ' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «Αττικόν» στο Χαϊδάρι. Το Συμπόσιο προλόγισε ο Πρόεδρος του Συμποσίου, Διευθυντής της Γ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Ε. Ε. Σαλαμαλέκης, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο Διοικητής του ΠΓΝ «Αττικόν» κ. X Ροϊλός κηρύσσοντας και την έναρξη των εργασιών.
Στην A' Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: Αντισύλληψη, [(Πρόεδρος κ, Γ. Φαρμακίδης (Δ/ντής ΕΣΥ)]. Ο κ. Γ. Γαλάζιος (Καθηγητής Δ.Π.Θ) μίλησε για: Απόλυτος κίνδυνος για εμφάνιση του καρκίνου και αντισυλληπτικά δισκία, ο κ. Γ. Φαρμακίδης για: Spiral χαλκού vs Mirena, ο κ. Π. Παναγόττουλος (Λέκιωρ Ε.Κ.Π.Α, για Αντισύλληψη στην εφηβεία και ο κ. Ν. Σαλάκος (Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος Ελληνικού Συνδέσμου Οικογενειακού Προγραμματισμού) για PMS/PMDD με ορμονική αντισύλληψη.
Στην Β' Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα: Το Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών. [Πρόεδροι: κ. Σ. Μηλίγγος (Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α), κ. Δ. Πανίδης (Καθηγητής Α.Π.Θ, Πρόεδρος Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας)]. Ο κ. Ε. Τρακάκης (Επιμελητής Ε.Σ.Υ) αναφέρθηκε στα: Διαγνωστικά κριτήρια και φαινότυποι του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών. Η κα Μ. Πέππα (Λέκτωρ Ε.Κ.Π.Α): Μακροχρόνιες επιπτώσεις του συνδρόμου των πολυκυστικών ωοθηκών. Ο κ, Δ. Πανίδης (Καθηγητής Α,Π.Θ): Θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που δεν επιθυμούν εγκυμοσύνη. Τέλος, ο κ. Α. Μακρυγιαννάκης (Επ. Καθηγητής Πανεπιστήμιου Κρήτης): Θεραπευτική αντιμετώπιση γυναικών με σύνδρομο πολυκυστικών ωοθηκών που επιθυμούν εγκυμοσύνη.
Στην Γ' Στρογγυλή Τράπεζα: Εφηβεία - Πρώιμη Ήβη ήταν Πρόεδροι ο κ. I. Ματαλλιωτάκης (Αναπλ. Καθηγητής Παν/μί-ου Κρήτης) και ο κ. Α. Χρυσικόπουλος (Αν. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α, Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας). Ο τελευταίος αναφέρθηκε στη Νευροενδοκρινολογία της εφηβείας, ο κ. Π. Τσίμαρης (Επιστημονικός Συνεργάτης Ε.Κ.Π.Α): Κεντρική η αληθής πρώιμη ήβη, ο κ. Αθ. Παπαδημητρίου (Επ. Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α): Περιφερική η ψευδής πρώιμη ήβη, η κα X. Κανακά (Επ. Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α): Θεραπευτική αντιμετώπιση.
Υπό την Προεδρία του κ. Α. Παπαδημητρίου (Δ/ντή ΕΣ.Υ) ο κ. I. Τζαφέτας (Καθηγητής Α.Π.Θ, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Μαιευτήρων-Γυναικολόγων Ελλάδος) έδωσε Διάλεξη με θέμα: Αναπαραγωγή και καρκίνος.
Η Δ' Στρογγυλή Τράπεζα είχε θέμα Σακχαρώδης Διαβήτης της Κύησης, έγινε υπό την Προεδρεία των κ. Γ. Δεκαβάλλα (Αν. Καθηγητή Πανεπιστημίου Πατρών) και κ. Μ. Κατσούλη (Δ/ντή Ε.Σ.Υ). Ο κ. Δ. Χατζηδάκης (Αν. Καθηγητής Ε.ΚΠ.Α) αναφέρθηκε στη Παθοφυσιολογία του Σακχαρώδους Διαβήτη της Κύησης, ο κ. Ν. Βιτωράτος (Αν. Καθηγητής Ε.ΚΠ.Α): Επίπτωση του Σακχαρώδους Διαβήτη της Κύησης στη μητέρα και το έμβρυο, η κα X. Σκέντου (Λέκτωρ Παν/μίου Θεσσαλίας): Το έμβρυο στη διαβητική έγκυο. Υπερηχογραφική παρακολούθηση και ο κ. Α. Μαμόπουλος (Επ. Καθηγητής Α.Π.Θ): Νέοι δείκτες σχετιζόμενοι με το Σακχαρώδη Διαβήτη της Κύησης. Μακροπρόθεσμοι προγνωστικοί παράγοντες για την υγεία της μητέρας μετά τον τοκετό.
Στο τέλος της εκδήλωσης τα συμπεράσματα έγιναν από τον Καθηγητή κ. Ε. Σαλαμαλέκη και τον Αν. Καθηγητή κ. Δ. Κασσάνο. Συμμετείχαν ομιλητές, συντονιστές και σύνεδροι από τις Πανεπιστημιακές Μαιευτικές - Γυναικολογικές Κλινικές του «Δημοκρι-τείου» Παν/μίου Θράκης, του «Αριστοτελείου» Παν/μίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας, της Α' και Β' Μαιευτικής & Γυναικολο-γικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, Πατρών και Κρήτης.
Mε τη συμμετοχή περισσοτέρων από 200 συνέδρων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2009 το 6ο ετήσιο Συμπόσιο της Γ' Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών στο ΠΓΝ «Αττικόν» στο Χαϊδάρι. Το Συμπόσιο προλόγισε ο Πρόεδρος του Συμποσίου, Διευθυντής της Γ Μαιευτικής - Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής κ. Ε. Ε. Σαλαμαλέκης, ενώ την εκδήλωση χαιρέτισε ο Διοικητής του ΠΓΝ «Αττικόν» κ. X Ροϊλός κηρύσσοντας και την έναρξη των εργασιών.
   

Ενημερωτικές Ομιλίες Σχολικού έτους 2010-2011

Ενημερωτικές Ομιλίες σε θέματα 
  • Σεξουαλικής αγωγής & Υγείας,
  • Σεξουαλικά μεταδιδομένων νοσημάτων,
  • Διαφυλικών σχέσεων, και
  • Εμβολιασμού έναντι του καρκίνου τραχήλου της μήτρας
Εισηγήτρια:
Τσεμπέρη Καλλιόπη, Σύμβουλος Ε.Σ.Ο.Π.
   

21η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας

Στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», στις 4 και 5 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε η 21η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας.
Τα θέματα στα οποία έστιασαν τα στρογγυλά τραπέζια με σχετικές ομιλίες, ήταν μεταξύ άλλων:
• Εμβρυομητρική Ιατρική
• Μοριακοί Μηχανισμοί στη Μαιευτική - Γυναικολογία
• Γυναικολογική Ενδοκρινολογία
• Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή
• Γυναικολογική Ογκολογία
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε το στρογγυλό τραπέζι με θέμα τον Οικογενειακό Προγραμματισμό και προεδρεύοντες τους κ.κ. Γ.Κ. Κρεατσά και Γ. Κιντή.
Οι ομιλίες που αναπτύχθηκαν στην παραπάνω συνεδρία ήταν οι:
• Βασικές αρχές Οικογενειακού Προγραμματισμού, με ομιλητή τον κ. Ν. Σαλάκο
• Αντισυλληπτικά δισκία και πιθανότητα καρκίνου, με ομιλητή τον κ. Γ. Γαλάζιο
• Επείγουσα αντισύλληψη, με ομιλητή τον κ. Δ. Λάζαρη
• Ενδομητρικά σπειράματα, με ομιλητή τον κ. Π. Δρακάκη
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως τη σύνοδο παρακολούθησαν περισσότεροι από 200 Μαιευτήρες - Γυναικολόγοι, Εμβρυολόγοι, Νεογνολόγοι, Ενδοκρινολόγο», Ογκολόγοι και νοσηλευτικό προσωπικό.
Στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου «Αττικόν», στις 4 και 5 Ιουνίου 2010, πραγματοποιήθηκε η 21η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας.

Περισσότερα: 21η Ετήσια Ειδική Σύνοδος της Ελληνικής Μαιευτικής & Γυναικολογικής Εταιρείας

   

11th Congress of the European Society ot Contraception and Reproductive Health

11th Congress of the European Society ot Contraception and Reproductive Health
Στις 19-22 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στην Χάγη το 11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας κατά το οποίο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού αντιπροσωπεύθηκε από τον κ. Λάζαρη, κ. Σαλάκο και κα Μπακαλιάνου. Οι ανωτέρω συμμετείχαν και στο επιστημονικό πρόγραμμα του Συνεδρίου με πέντε αναρτημένες ανακοινώσεις και μια προφορική. Οι επιστημονικές εργασίες αφορούσαν τη διάγνωση της HPV λοίμωξης, τη γνώση των φοιτητών υγείας όσον αφορά τη γνώση τους για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, τη συσχέτισης της ορμονικής αντισύλληψης με την επίπτωση του καρκίνου του μαστού, τη χρήση ενδομητρικών σπειραμάτων (Mirena) σε ασθενείς με μηνορραγία, την ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη στις νέες γυναίκες καθώς και τις σεξουαλικές πρακτικές των φοιτητών επαγγελμάτων σχολών υγείας.
Στις 19-22 Μαΐου 2010 πραγματοποιήθηκε στη Χάγη το 11ο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας κατά το οποίο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Οικογενειακού Προγραμματισμού αντιπροσωπεύθηκε από τον κ. Λάζαρη, τον κ. Σαλάκο και την κα Μπακαλιάνου.

Περισσότερα: 11th Congress of the European Society ot Contraception and Reproductive Health

   

Ετήσια Παγκόσμια Συνάντηση I.P.P.F

Ετήσια Παγκόσμια Συνάντηση I.P.P.F
Η YSAFE, το ευρωπαϊκό δίκτυο νέων της I.P.P.F, πραγματοποίησε στις 13 Φεβρουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες την ετήσια συνάντηση των μελών της. Στη συνάντηση έλαβαν μέρος πάνω από 30 κράτη μέλη της I.P.P.F μαζί με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Οικογενειακού Προγραμματισμού εκπροσωπώντας την Ελλάδα. Παράλληλα με την ετήσια συνάντηση διεξήχθησαν και οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Steering Committee της YSAFE. Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματά των εκλογών η ομάδα νέων της I.P.P.F θα εκπροσωπείται από τον πρόεδρο Daniel Kalajdzieski από το Fyrom και τον αντιπρόεδρο Safar Isaev από το Ουζμπεκιστάν.
Η YSAFE, το ευρωπαϊκό δίκτυο νέων της I.P.P.F, πραγματοποίησε στις 13 Φεβρουαρίου 2009 στις Βρυξέλλες την ετήσια συνάντηση των μελών της.
   

Ημερίδα «Νεότερα δεδομένα πρόληψης στον γυναικολογικό καρκίνο»

Η Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, και ο Σύλλογος Γυναικών Άμφισσας με την αρωγή του Διευθυντή της Γυναικολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Άμφισσας οργανώνουν στην πόλη της Άμφισσας το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2011 και ώρα 17:30 ημερίδα με θέμα «Νεότερα δεδομένα πρόληψης στον γυναικολογικό καρκίνο», η οποία θα λάβει χώρα στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δελφών.

   

Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων»

Η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας, σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προαγωγή & Αγωγή Υγείας» Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, το Εθνικό Δίκτυο Νοσοκομείων και Υπηρεσιών Προαγωγής Υγείας και την Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας διοργανώνουν το Σάββατο 3 Μαρτίου 2012 μεταξύ 9:00-14:30 επιστημονική ημερίδα με θέμα «Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων», στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου ΓΝΝΘΑ «Η Σωτηρία» (Λ.Μεσογείων 152).

Περισσότερα: Επιστημονική ημερίδα «Προαγωγή Σεξουαλικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων»

   

Ημερίδα «Υγεία της Γυναίκας – Πρόληψη»

Με την ευκαιρία της Ημέρας της Γυναίκας, η Β' Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του  Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας και η  Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, οργανώνουν την Τρίτη 6 Μαρτίου  2012 μεταξύ 12:00‐19:30 ημερίδα με θέμα «Υγεία της Γυναίκας – Πρόληψη»στο  Μαγγίνειο Αμφιθέατρο του Αρεταίειου Νοσοκομείου Αθηνών. 

   

12th ESC Congress - Myths and misconceptions versus evidence on contraception

Η Ελληνική Εταιρεία Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης και Αναπαραγωγικής Υγείας με μεγάλη χαρά υποδέχεται στην Ελλάδα τη φετινή διοργάνωση του δωδέκατου κατά σειρά Συνεδρίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αντισύλληψης (European Society of Contraception and Reproductive Health - ESC) .

Περισσότερα: 12th ESC Congress - Myths and misconceptions versus evidence on contraception

   

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

GreekEnglish (United Kingdom)

.